Організація роботи зі зверненнями громадян

“Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів,це право закріплено у статті 40 Конституції України.

Порядок практичної реалізації громадянами України, наданого їм Конституцією України права на звернення регулюється Законом України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

За формами розрізняють усне або письмове, індивідуальне або колективне.

Для того щоб звернення могло бути розглянуте, і на нього було дано відповідь, воно має бути оформлене належним чином, тобто мати всі необхідні складові частини (реквізити). А саме, у зверненні треба зазначити:

- прізвище, ім'я, по батькові громадянина, що звернувся;

- місце його проживання;

- суть порушеного питання.

На письмовому зверненні також обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати.

Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду.

Необхідно звернути увагу, що згідно з ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” громадяни мають право надіслати письмове звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). При подачі електронного звернення, громадянам слід звернути увагу на вимоги п. 10 розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах,підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року № 388/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 жовтня 2018 року № 3371/5), якими встановлено, що в електронному зверненні зазначається електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання електронного звернення.

Письмові, електронні звернення викладаються прийнятною для обох сторін мовою, розбірливо і чітко у друкованій або письмовій формі, підписуються заявником (групою осіб) із зазначенням дати .

До звернень можуть додаватися різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.

Звернення, оформлене без дотримання перелічених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями, як правило, не пізніше ніж через 10 днів із дня його надходження.

Подавати звернення необхідно до тих органів, установ і тих посадових осіб, від яких залежить вирішення цього питання. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п'яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення. При цьому скарги не можуть направлятися для розгляду тому органу (посадовій особі), дії або рішення якого підлягають оскарженню.

До Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі-управління) громадяни можуть направити звернення, запити на отримання публічної інформації поштою, з використанням мережі Інтернет, інших засобів комунікації, вручити звернення особисто чи передати через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства України, а також подати звернення через скриньку «Для звернень громадян» або на особистому прийомі громадян.

Скринька «Для звернень громадян» розміщується на першому поверсі управління на дверях кабінету № 109 за адресою: вул. Єгорова, 22, м. Сєвєродонецьк, Луганська область. Кореспонденція зі скриньки вилучається щодня.

Якщо заявник не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Звернення юридичних осіб не може регламентуватись Законом України "Про звернення громадян", так як відповідно до Цивільно-процесуального, Адміністративного, Господарсько-процесуального Кодексів скарги на дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб мають розглядатись тільки судом, окрім випадків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", де безпосередньо передбачено право юридичних та фізичних осіб оскаржувати дії чи бездіяльність державних виконавців.»

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search