НОТАРІАТ

1. Основними завданнями відділу є:

- реалiзацiя державної правової полiтики з питань нотаріату;

- внесення на розгляд Міністерства юстиції України пропозицій щодо формування та реалізації політики у сфері нотаріату;

- забезпечення роботи нотаріату області;

- протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, області);

- здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Міністерству юстиції України;

- організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ;

- забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

- здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи;

- визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

- організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав;

- уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

- зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Міністерства юстиції України щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

- встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

- контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

- контролює своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

- організовує роботу Методичної ради нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

- здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз'яснення в межах своєї компетенції;

- уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

- забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

- забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів, необхідних для оформлення спадщини, та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів нотаріату;

- організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов'язаних з роботою органів нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

- здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань нотаріату, захисту прав і основних свобод людини у цій сфері;

- здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;

- здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

- вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

- інформує Міністерство юстиції України з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 "Про державне мито" 

 

Закон України про нотаріат від 02.09.1993

 

Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 “Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства”

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 812 “Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5 “Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2012 № 1924/5 “Про затвердження Порядку виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2011 № 871/5 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2014 № 1422/5 “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів ”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1529/5 Про затвердження форми звітності № 1-нотаріат (річна) “Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів”

 

Наказ Міністерства юстиції України від 07.07.2014 № 1066/5 “Про забезпечення організації доступності населення до нотаріальних послуг та поліпшення роботи з надання таких послуг

 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.05.2009 № 870/5 “Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів”

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search